Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Miejsce spotkania i uczestnicy

W dniu 2 czerwca 2016 r. odbyło się IX posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. Na zaproszenie Burmistrza Miasta - Eugeniusza Gołembiewskiego, spotkanie miało miejsce w Kowalu. W posiedzeniu Komitetu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, spoza administracji, obserwatorzy oraz przedstawiciele z głosem doradczym, jak również przedstawiciele na zaproszenie Przewodniczącego.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komitetu - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki.

Stan prac IZ RPO w zakresie realizacji Programu, w tym informacje o ogłoszonych naborach konkursowych i pozakonkursowych oraz warunkowości ex-ante dla RPO WK-P przedstawiła Barbara Jesionowska - z-ca Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Metodologię oceny wpisywania się projektów w Regionalną Strategię Innowacji zaprezentował Michał Korolko - Dyr. Departamentu Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej, Wiceprzewodniczący Grupy roboczej ds. badań i innowacji.

 

Stanowiska Grup roboczych

Przewodniczący przedstawił Stanowisko Grupy roboczej opiniujące kryteria wyboru projektów: dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu - prezentacja (.ppt)

Członkowie zapoznali się też ze Stanowiskami Grup roboczych:ds. EFS oraz ds. ZIT. Przewodniczący Grup - Adam Szponka (EFS) oraz Jerzy Zająkała (ZIT), zaprezentowali Stanowiska Grup roboczych w sprawie przedstawienia Komitetowi Monitorującemu RPO WK-P na lata 2014-2020 opinii do kryteriów wyboru projektów dla następujących działań:

 • dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt)
 • dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt)
 • dla Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt)
 • dla Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt)
 • dla Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt)
 • dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt)
 • dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT - prezentacja (.ppt)
 • dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Członkowie Komitetu podjęli uchwały zatwierdzające powyższe kryteria.

Ponadto, zatwierdzona została uchwała zmieniająca w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 - prezentacja (.ppt) oraz Regulamin pracy Grupy roboczej ds. ZIT

Po posiedzeniu, Członkowie Komitetu złożyli wiązankę pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego, a następnie odwiedzili w Kłóbce jeden z najmłodszych skansenów w Polsce.

Agenda IX posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności - IX pos. KM- 26-27 kwietnia 2016 r. (.pdf)

Protokół  z IX pos. KM RPO (.pdf)

 

PREZENTACJE:

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE (.pptx)

INTELIGENTE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO (.pptx)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Najważniejsze elementy ze stanu wdrażania (.pptx)

Kryteria wyboru projektu zintegrowanego (etap preselekcji (.ppt)

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała Nr 28/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Działania 1.6. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) /dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 29/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 30/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 31/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 32/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 33/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej ds. ZIT w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 34/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 35/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 36/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów preselekcyjnych wyboru projektów zintegrowanych dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT oraz dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. .
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 37/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 38/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)

 • Uchwała Nr 39/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)