Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

W dniach 29-30 października odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wśród uczestników spotkania były przedstawicielki Komisji Europejskiej:

Wallis Goelen – dyrektor w Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),

Krystyna Marek z Dyrekcji Generalnej do Spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL),

Maria Galewska z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO).

Podczas czwartego posiedzenia komitet podejmował decyzje w sprawach kryteriów wyboru projektów dla szeregu działań przewidzianych w RPO. Dotyczą one między innymi aktywnego włączenia społecznego, rozwoju podmiotów sektora ekonomii społecznej, stypendiów dla uczniów, wsparcia procesów badawczo-rozwojowych, efektywności energetycznej oraz inwestycji w infrastrukturę przedszkolną (http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe-menutematyczne-126/28408-obraduje-komitet-monitorujacy-rpo)

Przedstawione zostały też informacje na temat Stanu wypełnienia warunkowości ex-ante dla RPO WK-P 2014-2020 oraz zmian  Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P.

Agenda IV posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.doc)

Lista obecności (.pdf)

Protokół z IV posiedzenia KM RPO WK-P na lata 2014-2020 (.pdf)

pobierz: skan (.pdf) dokument dostępny (.doc)

 

PREZENTACJE (w formacie .pdf):

DODATKOWE MATERIAŁY:

 

UCHWAŁY:

 • Uchwała Nr 17/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 18/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 19/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 20/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 21/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 22/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 23/2015 z dnia 29 października 2015 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 24/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 25/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów programu Regionalnego, Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 26/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Grupy roboczej  do spraw badań i innowacji w ramach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz:  skan (.pdf)  /  dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 27/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz:  skan (.pdf)  /  dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 28/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw schemat: projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz:  skan (.pdf)  / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 29/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 30/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 31/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)