Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Początek badania „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 2019-07-09 10:11 przez Jolanta Konkel

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zlecił realizację badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Wykonawcą ewaluacji jest konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Ewaluator w ramach badania dokona oceny skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych /zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto w ramach badania oszacowana zostanie wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS: „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS” oraz „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS”.

Realizacja badania wymaga pozyskania informacji od beneficjentów RPO WK-P realizujących projekty w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 (tj. projektów z Osi 6, 8 i 10), a także jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów/przedstawicieli form opieki nad dziećmi do lat 3 i 3-6 latkami, rodziców i prawnych opiekunów dzieci do lat 3 oraz 3-6 latków. Ponadto badaniami objęci zostaną przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, zajmującymi się programowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P.

Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje oraz ukierunkować wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w przyszłej perspektywie finansowej.

W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w grudniu br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem http://mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Aleksandra Żuchowska, tel. 56 62 15 867, e-mail a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy:

Patrycja Klimek, członek zespołu badawczego, e-mail: patrycja.klimek@openfield.pl

List uwierzytelniający: plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: plik.pdf


Prezentacja wyników badania pt. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Dodane 2019-06-24 10:11 przez Jolanta Konkel

 

Podczas dwudniowego XXXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 (17-18 czerwca 2019 r.) odbyła się druga prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacji mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Członkowie Komitetu Monitorującego mogli wysłuchać informacji dotyczących celu, obszarów badawczych oraz warsztatu metodologicznego badania. Następnie zapoznali się ze stanem wdrażania i ramami wykonania dla każdej osi priorytetowej Programu oraz szacowaną realizacją celów końcowych ram wykonania na 2023 r. W następnej kolejności przedstawiciele firmy imapp sp. z o.o – Wykonawcy badania – przedstawili ocenę wypełniania celów polityk horyzontalnych, tj. zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn, przez beneficjentów, których projekty uzyskały dofinansowanie. Zaprezentowano również zidentyfikowane obciążenia administracyjne dla beneficjentów na poszczególnych etapach realizacji Programu, z uwzględnieniem cyklu życia projektu. Na zakończenie omówiono wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz, metod i technik badawczych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Prezentacja:

Prezentacja wyników badania Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zdjęcia:


Rozpoczęcie badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”

Dodane 2019-03-22 10:11 przez Mirela Jamroży

Informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”, którego Wykonawcą jest Pracownia badań SOMA z Torunia.

Ewaluacja ma za zadanie ocenić funkcjonowanie instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz określić jego założenia w perspektywie 2021-2027. Ponadto jej celem jest wypracowanie uproszczeń instrumentu RLKS i dostosowanie do lokalnych potrzeb społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Realizacja badania wymaga pozyskania informacji od beneficjentów i wnioskodawców działań z Osi priorytetowych 7 i 11, w tym Lokalnych Grup Działania. Ponadto badaniami terenowymi objęci zostaną przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i liderów lokalnych z terenów funkcjonowania LGD oraz pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. Wywiady i ankiety z poszczególnymi grupami respondentów będą odbywały się w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.

Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które usprawnią wdrażanie instrumentu RLKS w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w sierpniu br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem http://mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Mirela Jamroży, tel. 56 62 18 649, e-mail m.jamrozy@kujawsko-pomorskie.pl

lub Łukasz Wiśniewski, tel. 56 62 18 695, e-mail l.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – Pracownia Badań SOMA:

Monika Kwiecińska-Zdrenka, Kierownik Zespołu, tel. 511 979 227, e-mail: soma@soma.torun.pl

 

List uwierzytelniający: plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: plik.pdf


Rozpoczęcie badania „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Dodane 2019-05-24 10:11 przez Mirela Jamroży

23 maja 2019 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu prowadzi Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Głównym celem badania jest ocena w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach programu przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów działań z Osi priorytetowych 6 i 9, a także uczestników projektów z zakresu usług społecznych i aktywnej integracji. Ponadto badaniami terenowymi objęci zostaną pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przedstawiciele OPS, PCPR, podmiotów reintegracji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wywiady i ankiety z poszczególnymi grupami respondentów będą odbywały się w okresie od lipca do września 2019 r.

Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które usprawnią wdrażanie działań z obszaru usług społecznych i aktywnej integracji w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w listopadzie br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem http://mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Mirela Jamroży, tel. 56 62 18 649, e-mail m.jamrozy@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source:

Michał Korczyński, Kierownik Zespołu, tel. 61 622 92 06, e-mail: michal.korczynski@re-source.pl.

 

List uwierzytelniający: plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: plik.doc


Rozpoczęcie badania „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 2019-05-10 11:11 przez Mirela Jamroży

Informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Wykonawcą ewaluacji jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – partner konsorcjum.

W ramach badania oszacowana zostanie wartość wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Ewaluator dokona również oceny skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Realizacja badania wymaga pozyskania informacji od beneficjentów Osi Priorytetowych 8-11, jak również uczestników projektów RPO WK-P 2014-2020 w ramach wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych (PI) skierowanych do osób pracujących, bez względu na cel interwencji którzy:

 • zakończyli udział we wsparciu od początku realizacji programu do 30 czerwca 2018 r.;
 • byli zatrudnieni w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie;
 • w przypadku których upłynęło co najmniej 181 dni (6 miesięcy) od zakończenia uczestnictwa w projekcie.

Ponadto badaniami objęci zostaną przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej ZIT, eksperci z obszaru rynku pracy, a także przedsiębiorcy/pracodawcy, których pracownicy skorzystali ze wsparcia.

Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje oraz ukierunkować wsparcie kierowane na rynek pracy w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w październiku br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem http://mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Agnieszka Zajączkowska, tel. 56 62 12 574, e-mail a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy:

Marcin Ługawiak, członek zespołu badawczego, tel. 61 828 08 11, e-mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

 

List uwierzytelniający: List uwierzytelniający.pdf

Informacja administratora danych osobowych: Informacja na temat ochrony danych osobowych.pdf


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badań ewaluacyjnych

Dodane: 2019-04-23 9:19 przez Mirela Jamroży

16 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przedstawienie informacji o bieżących działaniach podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną, sprawozdanie z procesu monitorowania wdrażania rekomendacji, a także przekazanie informacji o planowanych zadaniach jeszcze do realizacji na 2019 r.

Po spotkaniu członkowie GSE oraz inni zaproszeni goście mogli wysłuchać prezentacji wyników dwóch badań: „Ewaluacji mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oraz „Ewaluacji działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Przedstawiciele firmy Imapp Sp. z o.o z Warszawy (Pani Anna Matejczuk oraz Pan Henryk Kalinowski) zaprezentowali najważniejsze wyniki badania pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Podczas prezentacji oprócz stanu wdrażania poszczególnych osi priorytetowych uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z rekomendacjami z badania, a także najważniejszymi plusami i minusami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezentację wyników badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020” przedstawiła Pani Agnieszka Śnieżek z firmy EVALU Sp. z  o. o. z Warszawy. Najważniejsze wyniki analiz zaprezentowano w podziale na pięć głównych obszarów wyodrębnionych w badaniu: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe oraz edukacja osób dorosłych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Prezentacja wyników badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020

Prezentacja wyników badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zdjęcia ze spotkania

 


Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, które trwało od  lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego.

Badanie realizowała firma Imapp Sp. z o.o. z Warszawy.

Badanie podzielono na 5 obszarów badawczych:

 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020;
 2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych;
 3. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020;
 4. Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu;
 5. Analiza polityk horyzontalnych.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Graficzna prezentacja wyników badania znajduje się tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.

 


IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 2019-04-17 10:11 przez Jolanta Konkel

Już po raz czwarty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, tym razem pod hasłem „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych". Konferencja odbędzie się 4 i 5 czerwca 2019 r. w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowiska akademickiego, a także beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 

Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń, a także możliwość zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. W programie znajdują się m.in. kwestie szeroko pojętych wyzwań dla ewaluacji polityki spójności, a także zagadnienia nawiązujące do roli ewaluacji (planowania badań, zarządzania wiedzą) w procesie decyzyjnym realizacji programów operacyjnych. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych na różnych poziomach wdrażania interwencji i dotykające wielu obszarów. Ponadto podjęte zostaną tematy praktyczne takie jak wymiana doświadczeń zdobytych podczas obligatoryjnych badań w obszarze EFS dla wskaźników długoterminowych oraz możliwości zastosowania wybranych metod analizy przestrzennej w badaniach ewaluacyjnych.

 

Prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, eksperci, jednostki ewaluacyjne z regionów, a także przedstawiciele ministerstwa i wykonawców-ewaluatorów.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.

 


Ewaluacja projektu. Jak to zrobić ? Szkolenie dla Beneficjentów i Potencjalnych Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?”

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji, w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Data i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2019 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00

Rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona

Więcej informacji w zakładce Szkolenia/Konferencje


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane: 2019-01-31 9:19 przez Mirela Jamroży

W dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podczas XXXII Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020, odbyła się prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.  

Wykonawcą badania była firma EVALU Sp. z  o. o. z Warszawy, której przedstawicielka Pani Agnieszka Śnieżek - przedstawiła najważniejsze wyniki analiz w podziale na pięć głównych obszarów wyodrębnionych w badaniu: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe oraz edukacja osób dorosłych.

Obszary badawcze

 

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania

 


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”

2018-12-14 9:40 przez: Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od  26 kwietnia 2018 r. do 22 listopada 2018 r.

Celem ewaluacji była ocena realizacji działań podejmowanych w ramach  RPO WK-P 2014-2020 na rzecz edukacji w regionie pod kątem trafności wsparcia, skuteczności i efektywności.

Badanie realizowała firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Analizy skupiły się na pięciu głównych obszarach tj. edukacji przedszkolnej, kształceniu ogólnym, pomocy stypendialnej, kształceniu zawodowym oraz edukacji osób dorosłych. W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

W ramach badania przygotowano również infografiki, zawierające najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania, przedstawione w formie wizualnej:

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

2018-11-21 10:50 przez: Jolanta Konkel

 

19 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020, pn. Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie stosowania nowych zasad przetwarzania danych osobowych w ewaluacji w związku ze zmianą aktów prawnych regulujących przepisy ochrony danych osobowych. Starano się również przedstawić odpowiednie  interpretacje zapisów Rozporządzenia w zakresie obowiązków i wyzwań jakie zostały postawione przed instytucjami.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

2018-11-21 10:50 przez: Jolanta Konkel

19 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania z realizacji działań podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2018 r. oraz plany na 2019 r. W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki „Analizy sposobów i metod rozpowszechniania oraz wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2009-2017”.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka zapraszając na szkolenie dotyczące wymogów nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

2018-07-24 11:45 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Celem ewaluacji jest ocena postępów realizacji celów szczegółowych RPO WK-P 2014-2020 w połowie okresu jego wdrażania. Badanie zakłada pozyskanie informacji od wnioskodawców i beneficjentów oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących, członków Komitetu Monitorującego, ekspertów oceniającym wnioski o dofinansowanie oraz pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Członkowie zespołu badawczego są zobowiązani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Zgodnie z podpisaną przez Wykonawcę umową na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz deklaracją poufności podpisaną przez wszystkich członków zespołu dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dodatkowo zostaną one uwzględnione w raporcie z badania wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Badanie realizuje firma IMAPP Sp. z o.o. z Warszawy.

Kontakt: Magdalena Ośka, Członek Zespołu badawczego, e-mail: magdalena.oska@imapp.pl.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Kontakt: Jolanta Konkel, koordynator badania, nr tel. 56 62 15 927, e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl
lub Aleksandra Żuchowska, tel. 56 62 15 867, e-mail: a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl.

List uwierzytelniający: plik.pdf  

Informacja administratora danych osobowych: plik.pdf  


Nowe trendy wykorzystania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych - szkolenie  dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020

2018-05-18 11:11 przez Mirela Jamroży

Dnia 15 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020, które przeprowadził Pan Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa "Re-Source" z Poznania.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie wykorzystywania metod jakościowych w badaniach ewaluacyjnych. Oprócz zapoznania z nowymi metodami i technikami jakościowymi, które mogą być stosowane w badaniach ewaluacyjnych, uczestnicy nabyli również umiejętności dotyczące opracowania narzędzi badawczych, a także analizy danych pozyskanych przy wykorzystaniu metod i technik jakościowych.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


„Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”

2018-05-02 11:11

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Ewaluacja dotyczy kompleksowej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, które miały na celu poprawę efektywności i jakości kapitału ludzkiego oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w regionie.

Badanie zakłada pozyskanie informacji od szerokiego grona beneficjentów, wnioskodawców oraz ekspertów za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych (wywiady indywidualne, ankiety internetowe, zogniskowane wywiady grupowe). Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego są zobligowani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Zgodnie z podpisaną przez nich deklaracją poufności dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dodatkowo zostaną one uwzględnione w raporcie z badania wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Badanie realizuje firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Kontakt:

Agnieszka Śnieżek, Kierownik Zespołu, nr tel. 22 403 80 26; 604 29 46 46.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

Mirela Jamroży, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 649.

 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

2018-04-23 9:20 przez: Mirela Jamroży

19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją dotyczącą zjawiska starzenia się mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w świetle badań i analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”. Prezentację przedstawiła Pani Iwona Wełnicka Kierownika Działu Analiz i Programowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Następnie pani Jolanta Rudnicka przedstawiła drugą prezentację pt. „Czy województwo kujawsko-pomorskie może rozwinąć się dzięki wsparciu unijnemu?”

Pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej omówili najważniejsze zadania realizowane przez Biuro Ewaluacji, tj. badanie dotyczące oceny działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz badanie dotyczące oceny postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania; szkolenie z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych, a także stan prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P  na lata 2014-2020.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o planowanym szkoleniu dotyczącym wymogów nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz o planowanej na rok 2019 konferencji ewaluacyjnej.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

2017-11-30 9:11 przez Mirela Jamroży

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020. Celem szkolenia było pokazanie poszczególnych etapów prac nad koncepcją badania ewaluacyjnego. Pozwoliło również zwrócić uwagę uczestników na potrzebę konsultacji i zaangażowania wielu stron zainteresowanych danym tematem badawczym. 

Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. W pierwszej części omówiono poszczególne elementy składające się na idealną koncepcję badania. Natomiast podczas warsztatów uczestnicy wypracowali wybrane elementy planowanego do realizacji badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

2017-10-27 11:19 przez: Mirela Jamroży

26 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się drugie w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek uczestnicy spotkania wysłuchali informacji sprawozdawczej na temat działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2017 r., którą przedstawiła pani Jolanta Rudnicka.

Następnie pani Jolanta Konkel oraz pani Aleksandra Żuchowska zaprezentowały wyniki badania realizowanego w formie ewaluacji hybrydowej pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”, którą przedstawiła pani Mirela Jamroży.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o zadaniach planowanych do realizacji w roku 2018.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Wywiady z organizacjami pozarządowymi będącymi beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi wnioskodawcami RPO WK-P 2014-2020

Dodane: 2017-06-30 10:19 przez Jolanta Konkel

Pracownia Badań SOMA z Torunia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego będzie prowadziła badania ankietowe techniką CAWI lub CATI przy wykorzystaniu Internetu lub poprzez rozmowę telefoniczną. Badania prowadzone będą w ramach ewaluacji pt. „Bariery i trudności w aplikowaniu o środki RPO WK-P 2014-2020 oraz możliwości korzystania z usług Punktów Informacyjnych przez organizacje pozarządowe” w okresie od czerwca do lipca 2017 r. Respondentami badań będą organizacje pozarządowe, które złożyły wnioski bądź podpisały umowy o dofinansowanie z RPO WK-P 2014-2020 lub potencjalnie mogą zostać wnioskodawcami Programu.

Uprzejmie przypominamy o zapisach we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie, które zobowiązują wnioskodawców i beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 do udostępnienia informacji na potrzeby ewaluacji.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i przychylność w stosunku do osób przeprowadzających wywiady. Dzięki Państwa współpracy przekazane informacje podniosą jakość wyników ewaluacji i będą stanowiły cenne źródło wiedzy o barierach i trudnościach w aplikowaniu o środki z RPO WK-P 2014-2020 przez organizacje pozarządowe.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału.

Kontakt ze strony firmy badawczej:

- pani Monika Kwiecińska-Zdrenka, Pracownia Badań SOMA, tel. 511 979 227.

Kontakt ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

- pani Aleksandra Żuchowska, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, tel. 56 62 15 867;

– pani Jolanta Konkel, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, tel. 56 62 15 927.

 

List uwierzytelniający


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane: 2017-06-06 11:19 przez Mirela Jamroży

W dniu 5 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyła się druga prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, którą przedstawił Pan Michał Korczyński - przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Ewaluator przedstawił najważniejsze wyniki analiz w podziale na trzy główne obszary problemowe wyodrębnione w badaniu: system wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz funkcjonalność systemów informatycznych.W ramach prezentacji streszczono również najważniejsze rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania.

Po prezentacji odbyło się spotkanie konsultacyjne z adresatami rekomendacji, które miało na celu omówienie problematycznych kwestii oraz ustalenie ostatecznych statusów wdrożenia rekomendacji.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

 

Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania:


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane: 2017-05-23 11:19 przez Mirela Jamroży

W dniu 19 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjnym DAGLEZJA w Przysieku podczas XVII Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020, odbyła się prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”.  

Pan Michał Korczyński - przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania, która przeprowadziła ww. ewaluację - przedstawił najważniejsze wyniki analiz w podziale na trzy główne obszary problemowe wyodrębnione w badaniu: system wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz funkcjonalność systemów informatycznych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

 

Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania:


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane: 2017-05-17 10:19 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od 17 listopada 2016 r. do 4 maja 2017 r. Była to ewaluacja obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Badanie zrealizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem ewaluacji była  ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020.  Ewaluatorzy dokonali również oceny funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych we wdrażaniu Programu.

Skrót wyników badania przedstawiają poniższe grafiki, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

2017-05-10 13:07 przez Mirela Jamroży

Dnia 8 maja 2017 roku członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją wzięli udział w szkoleniu pn. „Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem a ewaluacją”, zorganizowanym przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Rulińska z firmy Adept S.C z siedzibą w Gdańsku. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat efektywnego wykorzystania danych zdobytych w ramach monitoringu dla celów ewaluacyjnych: zarówno w kontekście planowania ewaluacji jak i ich przeprowadzania.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

2017-03-30 09:25

28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek członkowie Grupy wysłuchali prezentacji pt. „Statystyka nie kłamie” przedstawionej przez panią Barbarę Ptaszyńską Z-cę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. W prezentacji zostały poruszone kwestie metodologii prowadzenia badań statystycznych, które pozwoliły zrozumieć dlaczego niektóre informacje statystyczne mogą być postrzegane jako nieprawdziwe. Ponadto podkreślono jak ważne jest udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji podczas udziału w różnego rodzaju badaniach statystycznych. Interesująca również była informacja o możliwościach jakie daje korzystanie z portali: Bank Danych Lokalnych, STRATEG, Portal Geostatystyczny oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy.

Następnie pani Katarzyna Kasprzyk i pani Jolanta Konkel z Biura Ewaluacji przedstawiły koncepcje badań planowanych do realizacji w 2017 r., które wynikają z Planu ewaluacji oraz działań ad-hoc.

Natomiast pani Mirela Jamroży z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje o aktualnym stanie prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz stanie zaawansowania realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków grupy o szkoleniach planowanych w maju i na przełomie września i października br.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

Dodane: 2017-03-13 08:19 przez Jolanta Konkel

 

Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

W dniu 9 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2007-2013 odbyła się prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, którą przedstawił  Pan Michał Korczyński przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Wykonawca przedstawił cele badania, którymi było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Ponadto przekazał wyniki analiz odnoszących się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, a także skuteczności, użyteczności i trwałości wsparcia. Ponadto ewaluator przedstawił wyniki oceny systemu realizacji Programu oraz przytoczył dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013. Po prezentacji członkowie Komitetu Monitorującego mieli okazję obejrzeć krótki film (infografikę) o efektach RPO WK-P na lata 2007-2013.

 

Prezentacja wyników badania

Infografika

Zdjęcia ze spotkania:


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

Dodane: 2017-01-31 08:19 przez Jolanta Konkel

 

W dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Michał Korczyński przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania zaprezentował wyniki badania pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.  

W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją, przedstawiciele departamentów Wdrażania EFRR i Rozwoju Regionalnego oraz innych jednostek Urzędu Marszałkowskiego, a także beneficjenci biorący udział w badaniach jakościowych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

 

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Zakończenie realizacji badania pt. Ewaluacja ex-post RPO WK-P 2007-2013

Dodane: 2017-01-13 08:19 przez Damian Wiśniewski

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które trwało od 27 czerwca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Badanie realizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem badania było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy obejmowały także bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonali oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz wskazali dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Krótka prezentacja wyników badania znajduje się tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=vczVbTh_a40

Szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Publikacja z III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej

Dodane: 2017-01-09 12:28 przez Damian Wiśniewski

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja pt. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” będąca podsumowaniem
III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2016 roku w Toruniu. Zaprezentowany materiał stanowi przegląd najważniejszych tematów omawianych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną w wersji elektronicznej, jednocześnie wyrażając nadzieję, że jej lektura zainspiruje do dalszego poszerzania wiedzy na temat ewaluacji.

Pobierz publikację (.pdf)


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

2016-12-14 09:25

5 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przekazanie następujących informacji:

 • sprawozdania z działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r.;
 • prac dotyczących aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020,
 • planowanych działaniach ewaluacyjnych w 2017 r.

Tuż po spotkaniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Grupy w zakresie prawa zamówień publicznych w procesie organizacji ewaluacji.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja (.pptx)


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

2016-12-02 10:22

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych w procesie organizacji ewaluacji”.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zastosowania prawa zamówień publicznych w zlecaniu badań ewaluacyjnych, w szczególności w kontekście nowelizacji ustawy z 2016 r.

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub do wyznaczonych przez nich zastępców.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl; k.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:  (56) 62 18 653, (56) 62 18 695


Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

2016-12-02 10:15

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Celem spotkania jest podsumowanie działań realizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r. przy wsparciu GSE RPO WK-P. Ponadto na spotkaniu zostaną przedstawione plany na rok 2017.

 

Data i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu udział wezmą członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub wyznaczeni przez nich zastępcy.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:  (56) 62 18 653


Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020

2016-11-30 11:11

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, którego przeprowadzenie wynika z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Celem ewaluacji jest dokonanie oceny przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020. Ponadto ewaluatorzy dokonają oceny funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych we wdrażaniu Programu.

Ewaluacja zakłada pozyskanie informacji od szerokiego grona beneficjentów, wnioskodawców oraz ekspertów za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych (wywiady indywidualne, ankiety internetowe, panele eksperckie). Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego są zobligowani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Zgodnie z podpisaną przez nich deklaracją poufności dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dodatkowo zostaną one uwzględnione w raporcie z badania wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Badanie realizuje Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński  Sarapata Sp. j. z Poznania.

 

Kontakt:

Michał Korczyński, Kierownik Zespołu, nr tel. 61 622 92 06 ; 61 622 92 07.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

Mirela Jamroży, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 649.


Wywiady terenowe z beneficjentami, mieszkańcami oraz ekspertami w ramach badania pt. Ewaluacji ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

2016-09-07 12:30

Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński  Sarapata z Poznania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w okresie od września do końca października 2016 r. będzie prowadziła badania ankietowe wśród beneficjentów, mieszkańców, ekspertów naukowych oraz przedsiębiorców poprzez internet bądź rozmowę telefoniczną (odpowiednio ankieta CAWI bądź CATI).

W przypadku informacji przekazywanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, uprzejmie przypominamy o zapisach umowy o dofinansowaniu projektu, które zobowiązują beneficjentów do udostępnienia informacji dotyczących realizacji projektu na potrzeby ewaluacji (zapisy w rozdziale pn. „Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt”).

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i przychylność w stosunku do osób przeprowadzających wywiady. Dzięki Państwa współpracy przekazane informacje podniosą jakość wyników ewaluacji i będą stanowiły cenne źródło wiedzy o wykorzystaniu środków z RPO WK-P 2007-2013 w regionie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału.

 

Kontakt ze strony firmy badawczej:

Monika Sarapata, Kierownik Zespołu, nr tel. 61 622 92 06 ; 61 622 92 07.

 

Kontakt ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

Konkel Jolanta, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 653.


Ewaluacja ex-post RPO WK-P 2007-2013

2016-06-28 14:47

Ewaluacja ex-post to badanie społeczno-ekonomiczne realizowane po zakończeniu projektu, programu lub polityki, pozwalające zweryfikować stopień osiągnięcia celów interwencji oraz jej wpływ na rozwiązanie określonych problemów i potrzeb.

Od 27 czerwca 2016 r. rozpoczęła się realizacja badania ex-post dla RPO WK-P 2007-2013 pn. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

Celem ewaluacji jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy będą także obejmowały bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonają oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz określą dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Ewaluacja ta zakłada pozyskanie informacji od bardzo szerokiego grona beneficjentów, mieszkańców oraz ekspertów naukowych za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych. Zgodnie z zapisami dokumentów Instytucji Zarządzającej Programem oraz umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z RPO WK-P 2007-2013 (paragraf pn. Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt), prosimy a jednocześnie zobowiązujemy beneficjentów zaproszonych do udziału w badaniu o udzielenie rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania badawcze. Przekazane informacje podniosą jakość wyników ewaluacji i będą stanowiły cenne źródło informacji o wykorzystaniu środków z RPO w regionie, dlatego już dziś wszystkim Państwu dziękujemy.

 

Za realizację badania odpowiada Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński  Sarapata z Poznania.

Kontakt:

Monika Sarapata, Kierownik Zespołu, nr tel. 61 622 92 06 ; 61 622 92 07.

 

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji.

Kontakt:

Konkel Jolanta, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 653,


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna zakończona

2016-06-28 10:28

W dniach 21-22 czerwca br. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pn. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020”, w której uczestniczyli przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych z wszystkich województw, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju. Wydarzenie to zostało objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 18 referatów dotyczących wyzwań stojących przed ewaluacją programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Więcej informacji oraz prezentacje referowane podczas konferencji w zakładce Szkolenia/konferencje.


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

2016-05-17 14:51

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 i 22 czerwca 2016 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbędzie się III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pt. "Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020". Celem zaplanowanej konferencji jest wymiana doświadczeń oraz poszerzenie zakresu wiedzy ewaluacyjnej przekazanej przez zaproszonych ekspertów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m. in. kwestie dotyczące rozwoju metodologii badań ewaluacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod kontrfaktycznych, ewaluacji opartej na teorii oraz prowadzonej w modelu partycypacyjnym, użyteczności ewaluacji w perspektywie 2014-2020 w kontekście doświadczeń z lat poprzednich, budowy potencjału ewaluacyjnego i upowszechniania wyników ewaluacji, roli podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji, a także wyzwań czekających te jednostki w najbliższym czasie. Ponadto podjęte zostaną tematy dotyczące tworzenia baz danych, ich dostępności oraz możliwości wykorzystania w badaniach ewaluacyjnych, najlepszych praktyk w precyzowaniu zamówień i wyborze wykonawców oraz sposobów prezentacji wyników badań. Więcej informacji w zakładce Szkolenia/konferencje.


Szkolenie – Gra symulacyjna „Brokerzy Wiedzy”

2016-05-11 14:49

W dniu 10 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzono dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 szkolenie pt. „Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak skutecznie wykorzystywać analizy, raporty ewaluacyjne, ekspertyzy i badania naukowe do wspierania rozwoju regionu - planowania polityki rozwojowej, poprawy płynności wdrażania projektów oraz oceny i wyjaśniania efektów przedsięwzięć. Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

2016-01-25 14:38

22 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia badań przewidzianych do realizacji w 2016 r., w tym ewaluacji ex post RPO WK-P 2007-2013 oraz oceny kryteriów i systemu wyboru projektów w perspektywie 2014-2020.


Szkolenie z metod kontrfaktycznych

2015-11-26 14:35

Informujemy, iż w dniach 23 i 24 listopada 2015 r. w ośrodku „Wilga” w Górznie odbyło się szkolenie pt. „Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020 – źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji, w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych”, które skierowane było do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Więcej informacji można znaleźć w zakładce poświęconej GSE.


„Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”

2015-10-12 12:51

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 9 października 2015 roku rozpoczęła się realizacja analizy pt.:

„Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”.

Zakończenie realizacji analizy zaplanowano na  luty 2016 roku, a jej Wykonawcą jest firma IMAPP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem analizy jest oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i opracowanie metodologii oraz weryfikacja wartości wskaźników pochodzących z Programu pod względem realności ich osiągnięcia.


Spotkanie inauguracyjne GSE RPO WK-P 2014-2020

2015-09-11 14:20

10 września 2015 r. spotkaniem inauguracyjnym rozpoczęto prace członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.