Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konkurs 4/2020

przez Iwona Stasiak

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. 

Nr konkursu LGD: 4/2020. 

  1. Termin składania wniosków: 09/03/2020 - 23/03/2020. 
  1. Miejsce składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica 

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaję się datę wpływu do biura LGD. 

III. Tryb składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami. Zaleca się złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego na informatycznym nośniku danych. 

  1. Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych. 
  1. Zakres tematyczny operacji

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Cel szczegółowy 1.1: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR.

Przedsięwzięcie 1.1.1.1: Rozwój przedsiębiorczości.

W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 pkt 2 i § 5 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1435 z późn. zm.):

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

a/ różnicowanie działalności lub dywersyfikację zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką;

lub

b/ podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury. 

  1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia o naborze wniosków. 

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze wniosków. 

VIII. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia. 

  1. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 11,6 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie"/ 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów wyższe miejsce na liście uzyska operacja, gdzie wnioskujący występuje o mniejsze procentowo środki finansowe w stosunku do kosztów całkowitych operacji. Gdy to kryterium nie będzie mogło mieć zastosowania to wyższe miejsce na liście uzyska wniosek z niższą kwotą całkowitą operacji. Gdy i to kryterium nie będzie miało zastosowania to wyższe miejsce na liście operacji wybranych uzyska wniosek złożony wcześniej do biura LGD. 

O terminie złożenia wniosku decyduje data oraz godzina jego złożenia do biura LGD. 

  1. Limit środków w ramach naboru: 103 678,00 zł. 
  1. Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł. 

XII. Intensywność pomocy: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50 % tych kosztów 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronie internetowej:

Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej:

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Pytania należy kierować na adres email: lgdbrodnica@wp.pl lub telefonicznie:
564934404

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” udzielają doradztwa w ramach naboru do dnia 17.03.2020 r. w godz. od 07.00 do 15.00.

Wróć