Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata

2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2019

Termin naboru wniosków: od 28.01.2019r.do11.02.2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 150 000,00 zł (EFS).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2019 r.

www.lgd.grudziadz.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2019

Termin składania wniosków: od 28.01.2019 r. do 11.02.2019 r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 367 146,55 zł (EFS)

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2019 r.

www.lgd.grudziadz.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: XV/2018

Termin składania wniosków: 07/01/2019 – 22/01/2019

Zakres tematyczny operacji:  rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Limit środków w ramach naboru: 500 000,000 zł

Kwota wsparcia: minimalna - 100 000,00 zł; maksymalna - 500 000,00 zł

www.www.lgdswiecie.pl

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 do 7 grudnia 2018 r. w konkursach LGD numer: 3/2018, 4/2018 i 5/2018.
Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.

www.naszakrajna.org

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Numer konkursu LGD: 6/2018/G 

Termin naboru wniosków: od 31.12.2018r. do 14.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) z inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym  i  inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym .

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400 000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Numer konkursu LGD: 7/2018/G

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej.

Termin naboru wniosków: od 31.12.2018r.  do 14.01.2019r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400.000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020 

Numer konkursu LGD: 8/2018/G

Termin naboru wniosków: od 31.12.2018r. do 14.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50.000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o wprowadzeniu zmiany w dokumentacji do ogłoszenia o naborze wniosków:

            1) numer naboru 5/G/2018
Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, , budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej - zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski. Termin zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 28.12.2018 r.”

        2)numer naboru 4/G/2018
Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski. Termin zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 28.12.2018 r”.

        3) numer naboru 3/G/2018
Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe
i społeczne) - zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 28.12.2018r.”

         4) - numer naboru 2/G/2018
Przedsięwzięcie:  Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe
(w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym - zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków:od 06.12.2018  do 28.12.2018 r.”

www.lgdwloclawek.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach  LSR

Numer naboru: 1/2019/G

Termin naboru wniosków: od 27.12.2018r. do 14.01.2019r.
Termin rozstrzygnięcia naboru –02.2019r.

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
1.300.000 PLN.

www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 6/2018.

Termin składania wniosków: 14/12/2018 - 28/12/2018.

Zakres tematyczny operacji: Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Limit środków w ramach naboru: 546 375,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020

Numer naboru: 3/2018

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin składania wniosków: od  11 grudzień 2018 r.  do 21 grudzień 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
 w naborze wynosi
  1 050 000, 00 zł PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer naboru LGD: 4/2018

Zakres tematyczny: Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Termin składania wniosków: od 11 grudzień 2018 r. do 21 grudzień 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
  650 000, 00 zł PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie" informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020

Numer naboru: 5/2018

Termin składania wniosków: od 11 grudzień 2018 r. do 21 grudzień 2018 r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
  200 000, 00 zł PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od  20.12.2018 r. do 11.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.; a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 400 000,00 PLN.

 www.elgd.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje
o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na
 lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: III/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od  20.12.2018 r. do 11.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze: 450 000,00 PLN.

www.elgd.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje
o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018r. do 11.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 650 000,00 PLN.

www.elgd.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018 r. do 11.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 200 000,00 PLN.

www.elgd.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 17.12.2018 r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III kwartał 2019 r.

Zakres tematyczny: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym gospodarczym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 140 710,00 PLN.

www.kujawjaki.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020, RPO WK-P
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Numer konkursu LGD: 1/2018/G

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) i świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
100.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11.

Nr konkursu LGD: 2/2018/G

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym,

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
100.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwency.org.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Nr konkursu LGD: 3/2018/G

Zakres tematyczny: aktywizacja społeczno-zawodowa

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r do 28.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
450.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata
2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018/G

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
150.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 6/2018.

Termin składania wniosków: 14/12/2018 - 28/12/2018.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Limit środków w ramach naboru: 546 375,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD:5/2018/G

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na obszarze LSR do 2023 r. SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR.

Termin składania wniosków: od 05.12.2018 r. do 12.12.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1.200.000,00

www.czarnoziemnasoli.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 5/G/2018

Zakres tematyczny projektu: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 50 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 4/G/2018

Zakres tematyczny projektu: Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania
w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 350 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 3/G/2018

Zakres tematyczny projektu: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo,
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne o z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 450 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.pl

 

 Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 2/G/2018

Zakres tematyczny projektu: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo,
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne o z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 150 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Zakres tematyczny projektu: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo,
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 150 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Numer konkursu LGD: III/RPO/EFS/2018

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: 2 Rozwój i wspieranie aktywności społecznej

Cel szczegółowy: 2.2 Ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin, składania wniosków: od 3/12/2018 do 14/12/2018

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze
: 600 000,00 PLN.

www.wabrzezno.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: 2 Rozwój i wspieranie aktywności społecznej

Cel szczegółowy: 2.2 Ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin, składania wniosków: od 3/12/2018 do 14/12/2018

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
 w naborze
wynosi 550 000,00 PLN.

www.lgdwabrzezno.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach RPO WK-P

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin, składania wniosków: od  28.11.2018 r. do 12.12.2018  r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu –I kwartał 2019 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r. Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 300 000,00 PLN.

www.zakolewisly.pl

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018/G
Zakres tematyczny:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
Termin, składnia wniosków: od 3.12.2018r. do 19.12.2018r

Termin rozstrzygnięcia naboru –01.2019r

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi: 300.000 PLN.

www.lgd-paluki.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:  RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18

Numer naboru LGD: 8/2018

Zakres tematyczny projektu: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza

Cel ogólny LSR: Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne

Termin, składania wniosków: od 30 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 064 619,43 PLN.

www.podgrodzietorunskie.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje
o
możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach LSR. Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Nr konkursu LGD: 3/2018/EFS

Termin składania wniosków: od 29 listopada 2018r. do 7 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 350 000,00 PLN
www.lgdsasiedzi.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach LSR; Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. RPO WK-P
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Nr konkursu LGD: 2/2018/EFS
Termin składania wniosków: od 29 listopada 2018r. do 7 grudnia 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 300 000,00 PLN

www.lgdsasiedzi.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach LSR.

Przedsięwzięcie LSR:3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje : Typ projektu:1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), i inne
z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Nr konkursu LGD: 1/2018 EFS

Termin składania wniosków: od 29.11.2018r. do 07 grudnia 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 250 000,00 PLN.

www.lgdsasiedzi.pl

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD: 3/2018
Termin naboru wniosków: od 12.11.2018 r. do 26.11.2018 r.
Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego  Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie
 i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200.000,00 PLN.

www.naszakrajna.org

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2016-2023

Numer naboru: I / RPO / EFS / 2018

Termin składania wniosków: od 14.11.2018 r. do którego 22.11.2018 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – I kwartał 2019 r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel ogólny LSR : Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne. Typ projektu SzOOP: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i/lub inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.  

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 700 000,00 PLN.

www.lgd.com.pl

 

 

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Numer naboru: 16/G/2018

Termin naboru wniosków: od 13.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

www.ziemiakujawska.pl

 

Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy, świetlice środowiskowe (w tym programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).

Nr konkursu LGD: 15/2018

Termin naboru wniosków: od 13.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi
200 000,00 PLN.

www.ziemiakujawska.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane  przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2018

Zakres tematyczny: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza. 

Termin składania wniosków: od 09 listopad 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 2.065.625,00PLN.

www.lgdswiecie.pl

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 8/2018

Termin składania wniosków: od 13.11.2018 r. do 26.11.2018 r.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 567 000,00 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/G/2018/Ino

Termin składania wniosków: od 31.10.2018 r. do 12.11.2018 r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000,00 zł (EFS)

www.lgd.inowroclaw.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/G/2018/Ino

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 50 000,00 zł (EFS)

Termin składania wniosków: od 31.10.2018 r. do 12.11.2018 r.

www.lgd.inowroclaw.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2018/Ino

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 250 000,00 zł (EFS)

Termin składania wniosków: od 31.10.2018 r. do 12.11.2018 r.

www.lgd.inowroclaw.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2018/Ino

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),  i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 500 000,00 zł (EFS)

Termin składania wniosków: od 31.10.2018 r. do 12.11.2018 r.

www.lgd.inowroclaw.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2016-2023

 Zakres tematyczny:  Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna

Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego     społeczeństwa z obszaru LGD

Numer naboru: 2018/G/1

Termin składania wniosków: od 05.11.2018 r. do 19.11.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 500 000 PLN.

www.lgdchelmno.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 14/2018

Termin składania wniosków: od 29.10.2018 do 12.11.2018 (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Odolion, ul. Piaskowa 4,

87-700 Aleksandrów Kujawski

od 29.10.2018 do 09.11.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)

12.11.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru:  450 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych

Więcej informacji na: www.ziemiakujawska.pl

Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.

Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu z zakres tematycznego: Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach LSR 

Numer konkurs LGD: 1/2018/PG

Termin składania wniosków: od 04.10.2018 r. do 26.10.2018 r.

Całkowita kwota środków w naborze na projekty grantowe: 600 000,00 zł

www.kujawjaki.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 7/2018

Termin składania wniosków: 28/09/2018 – 12/10/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 541 954,00 zł

Kwota wsparcia równa: 67 744,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 8/2018

Termin składania wniosków: 28/09/2018 – 12/10/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 79 998,67 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 13/2018

Termin składania wniosków: od 24.09.2018 do 08.10.2018

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zakres tematyczny naboru nr 13/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej – wyposażenie obiektów pełniących funkcję kulturalną.

Limit środków w ramach naboru:  100 000,00 zł

www.ziemiakujawska.pl

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 18 września 2018 r. do 1 października 2018 r.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 1 126 082,20

www.lgd-paluki.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Termin naboru wniosków: od 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r.,

Zakres tematyczny:
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 1 250 000,00 zł (EFS)

www.lgd.grudziadz.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 2/G/2018
Termin składania wniosków: od 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r.,
Zakres tematyczny: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące
m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 250 000,00 zł pochodzących
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
www.lgd.grudziadz.pl

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018 

Termin składania wniosków: od 17.09.2018 r. do 28.09.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.

Cel ogólny: Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw
 i tworzenia miejsc pracy.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 647 960,00 PLN.

www.rlks.naklo.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” informuje
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne

niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-227/18

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 25.09.2018 r. do 25.10.2018 r.  

Zakres tematyczny projektu:  Cel ogólny 1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r.  Przedsięwzięcie LSR:  1.2.1  Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi:  1.208.500,00 PLN

www.lgdvistula.org

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” informuje
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne  niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od  25.09.2018 r.  do 25.10.2018 r. 

Zakres tematyczny projektu: 

Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
i drogowej oraz rewitalizacja  i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku    

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:                        

 9 235 236,12  PLN

www.lgdvistula.org

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer konkursu LGD: 2018/1.3.1/1

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Tworzenie warunków do włączenia społecznego
oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Termin składania wniosków: od 14.09.2018 do 28.09.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu objętego grantem-
50 000,00 zł.

www.lgd.brodnica.pl

 

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer konkursu LGD: 2018/1.2.1/1

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Tworzenie warunków do włączenia społecznego
oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Termin składania wniosków: od 14.09.2018 do 28.09.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu objętego grantem- 850 000,00 zł.

www.lgd.brodnica.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie na projekty objęte grantem 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer naboru LGD: 1/G/2018.

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 01.10.2018 r.

Nabór dotyczy projektów zawierających:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
  i inne
  z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
 3. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 4. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 5. c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 

www.dlatorunia.pl

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 14/09/2018 – 28/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Limit środków w ramach naboru: 1 400 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 1 400 000,00 zł

www.lgd.borytucholskie.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” planuje ogłoszenie naboru 1/G/2018 w dniu 30.08.2018 r.

Termin składania wniosków: od 14.09.2018 r. do 24.09.2018 r.

Alokacja – 650 000,00 pln

www.dlatorunia.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Numer naboru: 3/2018/G

Typ projektu: 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. c) inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:  aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Numer naboru: 2/2018/ G

Termin składania wniosków: od 4 września 2018r. do 24 września 2018r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Numer naboru: 1/2018/ G

Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe;

- inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Termin składania wniosków: od 4 września 2018r. do 24 września 2018r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem
w naborze wynosi 100 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje
o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków:  10.09.2018 - 24.09.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej -
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 1 275 000,00 zł

Kwota wsparcia: 75 000,00 zł

www.lgddobrzyn.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 7/2018

Termin składania wniosków: od 7 września 2018r. do 20 września 2018r.

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 160 000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 80 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Nr konkursu LGD: 2/2018.

Termin składania wniosków: 03/09/2018 - 17/09/2018.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł.

Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: 31/08/2018 – 14/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej -
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 289 252,00 zł

www.lgd-paluki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020

Nr konkursu LGD: 12/2018

Termin składania wniosków: od 24.08.2018 do 07.09.2018

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych 

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru:  100 000,00 zł

www.ziemiakujawska.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: X/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

Limit środków w ramach naboru: 592 372,17

Kwota EFRROW: 376 926,41 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia:
150 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Nr konkursu LGD: IX/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Sieciowanie w zakresie usług turystycznych

Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Nr konkursu LGD: VIII/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Działania promocyjne obszaru objętego LSR

Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Wysokość pomocy: do 50 000,00 zł

Kwota EFRROW: 31 815,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Nr konkursu LGD: VII/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej.

Limit środków w ramach naboru: 60 000,00 zł

Kwota EFRROW: 38 178,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Nr konkursu LGD: VI/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Limit środków w ramach naboru: 90 000,00 zł

Kwota EFRROW: 57 267,00 zł

Wysokość pomocy: do 50 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Nr konkursu LGD: V/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota EFRROW: 318 150,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia: 100 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

Nr konkursu LGD: IV/2018

Termin składania wniosków: 23/08/2018 – 06/09/2018

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 961 450,00 zł

Kwota EFRROW: 611 770,63 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł
Maksymalna kwota wsparcia:
150 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 22 sierpnia 2018r. do 4 września 2018r.

Zakres tematyczny operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  

Limit środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”  informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: 22 sierpnia 2018r. do 4 września 2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 600 000,00 zł

Minimalna kwota dofinansowania projektu: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: 22/08/2018 – 05/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacji:  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 60 000,00 zł

Minimalna wysokość dofinansowania – 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: 22/08/2018 – 05/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

Wysokość pomocy – od 50 000,00 do 100 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: „poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 21/08/2018 – 06/09/2018 r.

Zakres tematyczny operacjiRozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 600 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 60 000,00 zł

www.naszakrajna.org

 

 

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-222/18
Nr konkursu LGD: 1/2018
Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego.
Termin składania wniosków: od 21.08.2018 do 06.09.2018 r.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 172 077,44 zł

www.naszakrajna.org

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej  Wisły informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Nr konkursu LGD: 4/2018 

Termin składania wniosków:  od 16.08.2018 r. do  31.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

Limit środków w ramach naboru: 140 000 zł

www.zakolewisly.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”  informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2018 

Termin składania wniosków:  od   16.08.2018 r.– do  31.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej,
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

Limit środków w ramach naboru:  419 173,00 zł

Kwota wsparcia: od 26 000,00 do  100 000,00 zł

www.zakolewisly.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2018 

Termin składania wniosków: od 16.08.2018 r.– do 31.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00  zł

www.zakolewisly.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”  informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD:  6R/2018

Termin składania wniosków: od 17.08.2018 r. do 30.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej -
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru:  400.000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

www.trzydoliny.eu

 

 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Nr konkursu LGD: 5D/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018 r. do 26.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

www.trzydoliny.eu

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 9/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018 do 27.08.2018

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 58 000,94 zł

www.ziemiakujawska.pl

Nr konkursu LGD: 10/2018

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  

Zakres tematyczny naboru nr 10/2018: Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 74 161,56 zł

 

 

Nr konkursu LGD: 11/2018 

Termin składania wniosków: od 13.08.2018 do 27.08.2018

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres tematyczny naboru nr 11/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru:  106 842,69 zł

www.ziemiakujawska.pl

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin naboru wniosków: od 09.08.2018 r. do 23.08.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r. Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 228 000 PLN.

www.lgd-paluki.pl

 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer naboru LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od  08.08.2018 r. do 22.08.2018 r.

Zakres tematyczny projektu:  Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Cel szczegółowy: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz
na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej. Przedsięwzięcie LSR: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 864 000,00 PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018 r. do 31.07.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00  zł.
Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Limit dostępnych środków w naborze: 509 885,66 zł

www.lgd.com.pl

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018 r.  do 06.08.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi -700 000,00 zł

Forma wsparcia: premia

Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł

www.lgd.com.pl

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 23.07.2018 r.  do 17.08.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Limit dostępnych środków w naborze: 1 600 000,00 zł

www.lgd.com.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 8/2018

Termin naboru wniosków: od 16.07.2018 r. do 03.08.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel szczegółowy 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P; Oś Priorytetowa  7 Ożywienie społeczne
i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów  - 6.534.268,26 PLN.

www.ziemiakujawska.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 16.07.2018 r. do 03.08 2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD; Cel szczegółowy: 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów - 3 003 740,00 PLN.

www.kujawjaki.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 4/2018

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 000,00zł

Limit środków w ramach naboru: 550.000,00 zł

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018 r.  do 31.07.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 547.934,00zł

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Numer naboru LGD: I/RPO/EFRR/2018

Termin naboru wniosków: od 16.07.2018r. do 03.08.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P, Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne
i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie - 1 664 000,00 PLN. 

www.lgdswiecie.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 4T/2018

Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 600 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

www.trzydoliny.eu

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny: informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3T/2018

Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. do 17.07.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-społecznej.

Limit środków w ramach naboru: 380 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

www.trzydoliny.eu

 

 

 

 „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: 04.07.2018 r. - 20.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 Limit środków w ramach naboru: 1.374.210,28 zł

Kwota EFRROW: 874.410,00 zł

 Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: dobrzyniacy@wp.pl, lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

www.elgd.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2P/2018

Termin składania wniosków: 02.07.2018 r. do 15.07.2018

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Limit środków w ramach naboru: 60 000 zł

Minimalna kwota wsparcia : 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

www.trzydoliny.eu

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1E/2018

Termin składania wniosków: 29.06.2018 r. do 12.07.2018 r.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

Limit środków w ramach naboru: 50 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej

www.trzydoliny.eu

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: 18.06.2018 r.- 02.07.2018 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:

Poznańska 133a/106

88 – 100 Inowrocław

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.

Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 rok

Oś Priorytetowa 7  Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
w konkursie wynosi 6.010.000,00 PLN.

Forma wsparcia: Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

Więcej informacji na stronie: www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2018
Termin składania wniosków: od dnia 25 czerwca 2018r. do dnia 9 lipca 2018r. do godz.15:30
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Forma wsparcia: Refundacja
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Limit dostępnych środków w ramach naboru 1 000 000,00 PL

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

www.kujawiaki.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 18.06.2018 r. - 02.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

Sztynwag 46,

86-302 Sztynwag

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz należy przedłożyć wersje elektroniczne wniosków oraz biznesplanów.

Forma wsparcia: refundacja.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 299.216,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł

Całkowita wartość operacji nie mniej niż : 50.000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz oraz na stronie internetowej w zakładce KONKURSY:

www.lgdvistula.org

 

 

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: 18.06.2018 r. - 02.07.2018 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania  „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

Sztynwag 46,

86-302 Sztynwag

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączanie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 900.000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Pytania należy kierować na adres email: sekretariat@lgdvistula.org lub telefonicznie: 501-795-541

www.lgdvistula.org

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu Nr 7/2018:

Zakres tematyczny operacji: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł*

*nie dotyczy sektora finansów publicznych

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 950 000,00 zł

Więcej informacji na stronie LGD:  www.ziemiakujawska.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej  Wisły informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Nr konkursu LGD: 4/2018 

Termin składania wniosków:  od 16.08.2018 r. do  31.08.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz  „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

Limit środków w ramach naboru: 140 000 zł

www.zakolewisly.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin naboru wniosków: od 04 czerwca  2018 r. do 12 czerwca 2018 r. 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny 3:  Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły”
do 2023 r.  Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.  Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 968 334,00  PLN.

www.zakolewisly.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 11 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej –
w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota wsparcia równa: 50 000,00zł.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 700 000,00 PLN

www.kujawiaki.pl

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin naboru wniosków: od 01.06.2018 r. do 08.06.2018 r. 

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości; Cel szczegółowy: 1.2 Tworzenie i rozwój instytucji otoczenia biznesu; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P: Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju  Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi- 150 000,00PLN

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 21.05.2018 r. do 28.05.2018 r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 2. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne; Cel szczegółowy: 2.1 Rewitalizacja

Termin składania wniosków: od 21 maja 2018 r. do 28 maja 2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 064 528,45 PLN.

www.podgrodzietoruńskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków
o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018/G

Termin składania wniosków:  od 04 czerwca 2018r. do 18 czerwca 2018r.

Zakres tematyczny w ramach naboru: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

Limit środków w ramach naboru: 500 000 zł, w tym:
Kwota grantu: od 5 000 zł do 20 000,00 zł

www.lgd-paluk.pl

 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje
o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: 30.05.2018 r. - 13.06.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 300.000,00 zł

Kwota EFRROW: 190.890,00 zł

www.elgd.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosku: od 01.06.2018 r. do 25.06.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD „Dolina Drwęcy”; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR 3.2.2.: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 500 000,00 PLN. (EFRR)

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: 28/05/2018 – 11/06/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 441 092,00

Maksymalna kwota wsparcia: 300 00,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nr konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: 28/05/2018 – 11/06/2018 r.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury kulturalnej do potrzeb lokalnych.

Limit środków w ramach naboru: 1 118 485,59 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 2/2018 

Termin składania wniosków: 24.05.2018 r. – 07.06.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 140 388,18 zł

 www.rlks.naklo.pl

 

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”  informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 3/2018 

Termin składania wniosków: 24.05.2018 r. – 07.06.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 96 611,66 zł

 www.rlks.naklo.pl

 

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Nr konkursu LGD: 1/2018 

Termin składania wniosków: 24.05.2018 r. – 07.06.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej
– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 2 641 294,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.rlks.naklo.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Nr konkursu LGD: 2/2018 

Termin składania wniosków: 21/05/2018 – 05/06/2018 r.

Zakres tematyczny operacji:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych. Przedsięwzięcie: Udostępnienie komunikacyjne obiektów użyteczności publicznej.

Limit środków w ramach naboru: 126 656,92 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: 18/05/2018 – 05/06/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 112.918,15 zł

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: III/2018

Termin składania wniosków: 22/05/2018 – 08/06/2018

Zakres tematyczny operacji:  Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego

Cel główny: „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”

Cel szczegółowy: „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku”

Limit środków w ramach naboru: 510 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 130 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: II/2018

Termin składania wniosków: 22/05/2018 – 08/06/2018

Zakres tematyczny operacji:  Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit środków w ramach naboru: 1 100 000,00 zł

Kwota wsparcia: minimalna - 101 000,00 zł

maksymalna - 300 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 6/2018 

Termin składania wniosków: od 08.05.2018 r. do 22.05.2018 r.

Zakres tematyczny operacjiWspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Forma wsparcia: refundacja

www.ziemiakujawska.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków : 09.05.2018 r. - 01.06.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 370.584,92 zł

www.lgddolinadrwecy.org.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: I/2018

Termin składania wniosków: 09.05.2018 r. – 25.05.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Forma wsparcia: premia

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdswiecie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

Numer konkursu LGD: 7/2018 

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny 1: Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku;

Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku. 

Przedsięwzięcie 1.2.1. „Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej”

Termin składania wniosków  –  od 04.05.2018 r. do 05.06.2018 r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
1 436 339 PLN.

www.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: od 04.05.2018 r. do 17.05. 2018 r.

Zakres tematyczny projektu:

Cel ogólny 2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR

Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku.

Przedsięwzięcie LSR 2.1.1: Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 214 135,00 PLN.

www.ziemiagotyku.com

 

 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny operacjiZachowanie dziedzictwa lokalnego.

Nr konkursu LGD: 2/2018 

Termin składania wniosków: 04.05.2018r. - 18.05.2018r.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 160.536,94 zł

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.elgd.pl

 

 

 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Nr konkursu LGD: 1/2018

 Termin składania wniosków: 04.05.2018r. - 18.05.2018r.

 Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

 Kwota wsparcia równa: 50 000,00 zł

 Limit środków w ramach naboru: 700.000,00 zł

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej: www.elgd.pl

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Numer konkursu: 5/2018

Termin składania wniosków: od 27.04.2018 r. do 11.05.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Zakres obejmuje zabytki poddane pracom restauratorskim lub konserwatorskim.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 100.000,00 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podmioty działające w obszarze kultury

Numer konkursu: 4/2018

Termin składania wniosków: od dnia 27.04.2018 r. do dnia 11.05.2018 r. do godz. 14.00

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz  wsparcie podmiotów działających w obszarze kultury, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego.

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

Numer konkursu : 3/2018

Termin składania wniosków: od dnia 27.04.2018 r. do dnia 11.05.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwój obiektów infrastruktury.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 1.385.245,10 PLN

 www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 20 kwietnia 2018r. do 4 maja 2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, także wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 180 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 20 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, także wyposażenie infrastruktury.

Limit środków w ramach naboru: 1 620 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informują o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 11.04.2018 r. - 25.04.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców. Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do 2023 roku

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

Forma wsparcia: refundacja 

www.lgdsasiedzi.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18

Numer konkursu LGD: 1/2018 

Termin naboru: od 15.03.2018 r. do 29.03.2018 r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne. Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności wśród 16247 mieszkańców objętych LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P  Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lgd.com.pl

 

 

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020.
Nr konkursu LGD: 1/2018.
Termin składania wniosków
: 03.04.2018 – 20.04.2018 r.
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Limit środków w ramach naboru: 660 000,00 zł.
Kwota wsparcia: 60.000,00 zł.

www.lgd.borytucholskie.pl

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, na operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku. Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia
i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023r.

Nr konkursu: 1/2018

Termin składania wniosków: od 20.03.2018r do 06.04.2018r.

Limit środków w ramach naboru: 1 631 483,38 zł 

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.lgdsasiedzi.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: 09/02/2018 r. – 23/02/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: 1.1.1. Zakładanie nowych firm na obszarze LSR do 2023 r. : Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 3 600 000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60 000,00 zł

www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: 19/02/2018 r.- 05/03/2018 r.

Zakres tematyczny operacji: 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych  na obszarze LSR do 2023 r.: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż  50 000,00 zł

Intensywność pomocy: 

www.czarnoziemnasoli.pl

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację.

 

Numer konkursu: 1/2018

Termin składania wniosków: od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.
Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000,00 PLN

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Nr konkursu: 2/2018

Termin składania wniosków: od 26 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi - 1 306 142,00 PLN

Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych - 60 % , nie więcej niż 120 000,00 zł

www.lgd.ziemiagotyku.com

 

 

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje

o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Nr konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 06.02.2018 do 20.02.2018

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 300 000,00 zł

www.ziemiakujawska.pl

 

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Nr konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 do 23.02.2018

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru:  700 000,00 zł

www.ziemiakujawska.pl

 

 Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej  

Nr konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 do 23.02.2018

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł 

www.ziemiakujawska.pl

 

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  

Nr konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 do 23.02.2018

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

www.ziemiakujawska.pl