Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

-agenda

- lista obecności

-protokół

-prezentacje:

*Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ- Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

* Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS -Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

* Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - Monika Walecka -Gołasz- z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

* Informacja o zmianach RPO WK-P 2014-2020 przedstawionych do zatwierdzenia Komisji Europejskiej - Barbara Jesionowska – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

* Aktualizacja Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 - Jolanta Rudnicka - Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

 

- uchwały:

 

Uchwała Nr 60/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie  Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

Uchwała Nr 61/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Projekt pozakonkursowy pobierz

Uchwała Nr 62/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat:  Mikroinstalacje pobierz

Uchwała Nr 63/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, schemat: Sieci elektroenergetyczne pobierz

Uchwała Nr 64/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej (bez infrastruktury szynowej) pobierz

Uchwała Nr 65/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie pobierz

Uchwała Nr 66/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – dofinansowanie powyżej 200 tys. euro pobierz

Uchwała Nr 67/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych pobierz

Uchwała Nr 68/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej pobierz

Uchwała Nr 69/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla  Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz

Uchwała Nr 70/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz

Uchwała Nr 71/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8. Aktywni na rynku pracy w zakresie: Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, schemat: vouchery na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 pobierz

Uchwała Nr 72/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo w zakresie: Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, schemat: Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi oraz Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, schemat: Rozwój podmiotów ekonomii społecznej pobierz

Uchwała Nr 73/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla   Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem pobierz

Uchwała Nr 74/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych– pomoc zwrotna, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych - pomoc zwrotna pobierz