Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

- agenda

- lista obecności

-protokół

- prezentacje:

 

 1. Informacja  w zakresie stanu wdrażania  RPO WK-P na lata 2014-2020

 

-Michał Heller – z-ca Dyrektora  Departamentu Wdrażania RPO

-Michał Stańczak -  z-ca Dyrektora  Departamentu Wdrażania RPO

 

 1. Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Danuta Hejenkowska – kierownik Biura Certyfikacji Wydatków Wydziału Certyfikacji RPO

 

 1. Krajowe programy operacyjne 2014-2020 w ramach polityki spójności realizowane na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

- Jolanta Rudnicka- Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji  Departamentu Funduszy Europejskich.

 

 1. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027”.

- dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Soma
z Torunia.

 

 1. Propozycja zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

- Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

-uchwały:

 1. Uchwała nr 54/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz
 2. Uchwała nr 55/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz
 3. Uchwała nr 56/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich pobierz
 4. Uchwała nr 57/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej pobierz
 5. Uchwała nr 58/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy pobierz
 6. Uchwała nr 59/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo pobierz
 7. Uchwała nr 60/2019 z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja pobierz
 8. Uchwała nr 61/2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

 

 

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 września zebrał się po raz 36. Obrady prowadził wiceprzewodniczący komitetu, dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Rafał Pietrucień. Gościem specjalnym posiedzenia komitetu była przedstawicielka Komisji Europejskiej, Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL).

 

Komitet wysłuchał raportu o aktualnym stanie wdrażania RPO, poziomie certyfikacji środków programu, informacji dotyczącej krajowych programów operacyjnych 2014-2020 w ramach polityki spójności, realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przedstawione zostały też wyniki badania "Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027".

 

Komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, zaplanowanych na najbliższe miesiące. Uruchomione w ten sposób zostaną m.in. środki na modernizację energetyczną budynków publicznych,  inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, budowę i przebudowę dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich, poprawę jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie (w ramach polityki terytorialnej), wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, wsparcie outplacementowe, aktywne włączenie społeczne, rozwój usług społecznych, wychowanie przedszkolne, edukację na rzecz rynku pracy, rozwój usług opiekuńczych, kształcenie ogólne i zawodowe oraz inwestycje w zakresie opieki szpitalnej.

 

Ponadto członkowie komitetu debatowali nad  propozycjami zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wróć