Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W hotelu Pałac Romantyczny w Turznie (powiat toruński) obradował w dniach 17 i 18 czerwca Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny naszego województwa. Podczas posiedzenia były prezentowane i zatwierdzane kryteria wyboru w konkursach między innymi dla projektów grantowych Lokalnych Grup Działania realizowanych w ramach RLKS (Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność), projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki, wsparcia na kompleksowe uzbrajanie terenów inwestycyjnych.

Podczas spotkania komitet obradował nad kryteriami piętnastu konkursów, w których ogłoszenie naborów jest planowane w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem 2019 roku. Suma środków przeznaczonych do dofinansowania we wszystkich tych konkursach to 190 milionów złotych.

Omawiane konkursy dotyczą:

 • kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • budowa i modernizacji dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich – termin naboru sierpień 2019 r.
 • przygotowania dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych – termin naboru październik 2019 r.
 • promowania inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje – termin naboru czerwiec 2019
 • budowy infrastruktury biznesowej w regionie – termin naboru sierpień 2019
 • wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich – termin naboru wrzesień 2019 r.
 • rozwoju infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego - termin naboru sierpień 2019 r
 • kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych - termin naboru sierpień 2019 r.
 • ochrony zasobów kultury - termin naboru sierpień 2019 r.
 • poprawy jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe - termin naboru październik 2019 r.
 • projektów z zakresu wsparcia pomostowego oraz w formie dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarcze - termin naboru sierpień 2019 r.
 • wsparcia na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - termin naboru lipiec 2019 r.
 • projektów w zakresie usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi z wykorzystaniem teleopieki - termin naboru wrzesień 2019 r.
 • projektów grantowych realizowanych przez LGD – według harmonogramu LGD

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34446:obraduje-komitet-monitorujacy&catid=451:aktualnosci

 

porządek obrad

protokół

prezentacje:

 

Prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020  dla potrzeb przeglądu śródokresowego,  w tym realizacji zapisów ram  i rezerwy wykonania”

 Przedstawiciele Wykonawcy badania z firmy Imapp Sp. z  o. o.

 

Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO Barbara Jesionowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO

Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO Michał Heller- z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania RPO

 

Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Anna Sąsiadek-Chuchra - Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

 

Propozycje do renegocjacji RPO WK-P na lata 2014-2020

Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

 

Informacje na temat RPO WK-P na lata 2021-2027

Rafał Pietrucień – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

 

Realizacja RPO WK-P 2014-2020. Podział środków wkładu UE wg powiatów ogółem i per capita w ujęciu dwóch metodologii: MIiR i IZ WK-P

Jolanta Rudnicka - Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji  w Departamencie Funduszy Europejskich

 

Prezentacja Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2018

Monika Walecka-Gołasz - z-ca Dyr. Departamentu Funduszy Europejskich

Przedstawienie aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020

Jolanta Rudnicka - Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji  w Departamencie Funduszy Europejskich

 

uchwały:

 

 1. Uchwała nr 37/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo pobierz (zip)
 2. Uchwała nr 38/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy pobierz (zip)
 3. Uchwała nr 39/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, schemat: rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach odpryskowych pobierz (zip)
 4. Uchwała nr 40/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT pobierz (zip)
 5. Uchwała nr 41/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT pobierz (zip)
 6. Uchwała nr 42/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 za rok 2018 pobierz (zip)
 7. Uchwała nr 43/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz (zip)
 8. Uchwała nr 44/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz (zip)
 9. Uchwała nr 45/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 10. Uchwała nr 46/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST pobierz (zip)
 11. Uchwała nr 47/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania  3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: system parkingów „parkuj i jedź” pobierz (zip)
 12. Uchwała nr 48/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: Infrastruktura biznesowa w regionie pobierz (zip)
 13. Uchwała nr 49/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych pobierz (zip)
 14. Uchwała nr 50/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi w regionie pobierz (zip)
 15. Uchwała nr 51/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich pobierz (zip)
 16. Uchwała nr 52/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i technicznej dla projektów kolejowych pobierz (zip)