Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020 odbyło się w dniu 12 kwietnia. Członkowie KM zatwierdzili kryteria wyboru projektów dla kolejnych, zaplanowanych na najbliższe miesiące konkursów o dofinansowanie. Uruchomione zostaną m.in. środki na inwestycje w zakresie opieki długoterminowej, infrastrukturę mieszkań chronionych i modernizację oświetlenia ulicznego, a także wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wojewódzkich instytucji kultury. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

W nowych konkursach o dofinansowanie znajdą się w najbliższym czasie m. in. pieniądze na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na działalność badawczo-rozwojową, a także środki dla instytucji otoczenia biznesu i centrów obsługi inwestorów i eksporterów. Wsparcie skierowane zostanie  też na przedsięwzięcia inwestycyjne zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych świadczących usługi w zakresie opieki długoterminowej, w tym dla dzieci i młodzieży, tworzenie mieszkań chronionych oraz projekty związane z budową i adaptacją budynków, w których działać będą przedszkola specjalne lub oddziały specjalne w zwykłych przedszkolach.

 

Komitet wysłuchał także raportu o aktualnym stanie wdrażania RPO i poziomie certyfikacji środków programu oraz stanie realizacji ram wykonania i celów RPO WK-P na lata 2014-2020 na I kwartał 2019 r. Przekazano również informację o stanie realizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz sprawozdanie z monitorowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych w 2018 r.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=34161:posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-10&catid=451:aktualnosci

 

- agenda

-protokół

- prezentacje:

 

* Informacja w zakresie stanu wdrażania RPO WK-P na lata 2014-2020 - Barbara Jesionowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO

* Stan realizacji ram wykonania i celów RPO WK-P na lata 2014-2020 na I kwartał 2019 r. - Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

* Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - Anna Sąsiadek-Chuchra - Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

* „Informacja o realizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz sprawozdanie z monitorowania rekomendacji z badań ewaluacyjnych w 2018 r.” 

 - Jolanta Rudnicka- Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji  Departamentu Funduszy Europejskich.

 

- uchwały:

 

 1. Uchwała nr 25/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe wykorzystujące usługi ICT pobierz
 1. Uchwała nr 26/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe z wyłączeniem usług ICT pobierz
 1. Uchwała nr 27/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, schemat: Inwestycje w zakresie opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży pobierz
 1. Uchwała nr 28/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz
 1. Uchwała nr 29/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP przez instytucje otoczenia biznesu, schemat: Profesjonalizacja instytucji otoczenia biznesu pobierz
 1. Uchwała nr 30/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu, schemat: Wsparcie dla centrów obsługi inwestorów i eksporterów - pozakonkursowy pobierz
 1. Uchwała nr 31/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejskai promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz
 1. Uchwała nr 32/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz
 1. Uchwała nr 33/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Wsparcie wojewódzkich instytucji Kultury pobierz
 1. Uchwała nr 34/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat: Inwestycje w infrastrukturę mieszkań chronionych pobierz
 1. Uchwała nr 35/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych realizujących wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi pobierz
 1. Uchwała nr 36/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

Wróć