Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 odbyło się w dniu  28 lutego. Przewodniczył mu marszałek Piotr Całbecki. Gośćmi posiedzenia były przedstawicielki Komisji Europejskiej - Judit Rozsa, Anna Galązka i Joanna Charytonowicz z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego KE, które odbyły także wizyty studyjne do miejsc realizacji wybranych projektów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

 

Członkowie KM przyjęli kryteria wspierania projektów w ramach najbliższych konkursów o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym.

Gremium pracowało nad kryteriami udzielania wsparcia m. in. na inwestycje związane z termomodernizacją budynków publicznych, budowę ścieżek rowerowych, budowę lub adaptację obiektów na potrzeby organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech, inwestycje w dziedzinie kultury, przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, a także inwestycje i tak zwane projekty miękkie realizowane przez lokalne społeczności. Komitet zapoznał się też z informacjami na temat stanu wdrażania i stanu certyfikacji naszego RPO.

 

Źródło: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=33967:ke-zainteresowana-naszymi-programami-na-rzecz-seniorow&catid=451:aktualnosci

 

- porządek obrad

- lista obecności

-protokół

- prezentacje:

* Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej - Judit Rozsa - DG EMPL

* Informacja  w zakresie stanu wdrażania  RPO WK-P na lata 2014-2020 - Milena Skopińska, Michał Stańczak – z-cy Dyrektora  Departamentu Wdrażania RPO

* Cele realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2019 r. - Rafał Pietrucień  - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

* Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach  RPO WK-P na lata 2014-2020 - Anna Sąsiadek-Chuchra - Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

Uchwały:

  • Uchwała nr 10/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia Warunków udzielania wsparcia dla projektów dla Działania 11.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, schemat: Warunki udzielenia wsparcia w ramach EFS pobierz (zip)
  • Uchwała nr 11/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz (zip)
  • Uchwała nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
  • Uchwała nr 13/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego pobierz (zip)
  • Uchwała nr 14/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: imprezy kulturalne – edycja 2019 (tryb pozakonkursowy) pobierz (zip)
  • Uchwała nr 15/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pobierz (zip)
  • Uchwała nr 16/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat:  Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
  • Uchwała nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)

Wróć