Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W dniu 28 stycznia br. odbyło się XXXII posiedzenie KM RPO WK-P na lata 2014-2020. Członkowie Komitetu  zatwierdzili kryteria w zakresie udzielania wsparcia na projekty dotyczące termomodernizacji obiektów publicznych, a także na przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie edukacji, kultury i nowych form opieki nad osobami niesamodzielnymi. Łączna wartość uruchomionego wsparcia wynosi 70 milionów złotych.

 

Środki na tworzenie alternatywnych modeli opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym seniorami, łącznie 4,3 mln złotych, zostaną uruchomione w marcu. Wsparcie będzie można przeznaczyć na tworzenie dziennych domów opieki medycznej i działalność statutową tego rodzaju przybytków, organizowanie domowej opieki długoterminowej, pomoc dla opiekunów domowych takich osób (psycholog, szkolenia w zakresie opieki medycznej) i budowanie lokalnych rozwiązań w dziedzinie koordynacji tego rodzaju usług. Z kolei 6 milionów złotych zostanie przeznaczonych  na adresowane do samorządów terytorialnych granty na budowę i modernizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na obszarach chronionych oraz edukację społeczną w tej dziedzinie. Konkurs zostanie ogłoszony także w marcu. Ponad 20 milionów złotych wyniesie alokacja na planowane trzy nowe konkursy o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z edukacją – w dwóch podzielone zostanie wsparcie na przedszkola (budowa, rozbudowa i modernizacja obiektów przeznaczonych na tego rodzaju placówki oraz zakupy wyposażenia), w trzecim pieniądze z myślą o instytucjach prowadzących kształcenie zawodowe (szkołach i ośrodkach kształcenia ustawicznego). Konkursy adresowane będą do podmiotów prowadzących tego rodzaju placówki - samorządów lokalnych, instytucji państwowych, kościołów, organizacji pozarządowych, a także podmiotów biznesowych. W dwóch konkursach dotyczących podziału grantów na modernizację energetyczną budynków publicznych będzie do wzięcia łącznie 16 milionów złotych, za które będzie można m.in. zainstalować rozwiązania chroniące środowisko, w tym wykorzystujące zieloną energię oraz skojarzoną produkcję ciepła i elektryczności na własne potrzeby. W obu przypadkach o środki będą mogły aplikować jednostki samorządu terytorialnego.

 

Członkom Komitetu zaprezentowano wyniki badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które przedstawiła Agnieszka Śnieżek – kierownik zespołu badawczego z firmy EVALU Sp. z o. o.

 

Źródło : Biuro Prasowe Urzędu

 

- Agenda

 

- lista obecności

-protokół

 

- Prezentacje:

 

Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych ramy wykonania według stanu na 31.12.2018 r. - Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

 

 HARMONOGRAM NABORÓW NA 2019 r. - Michał Heller - Departament Funduszy Europejskich

 

Aktualny poziom certyfikacji – według stanu na 31.12.2018 r. (w mln euro) - Anna Sąsiadek- Chuchra - Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

 

Informacja o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stan na dzień 31.12.2018 r. - Barbara Jesionowska - Dyrektor Departamentu Wdrażania RPO

 

Prezentacja wyników badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020” - Agnieszka Śnieżek – kierownik zespołu badawczego z firmy EVALU Sp. z o. o.

Uchwały:

 

  • Uchwała nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo w zakresie: Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, schemat: Projekty w zakresie wsparcia deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. pobierz (zip)
  • Uchwała nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz (zip)
  • Uchwała nr 3/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – obszary chronione pobierz (zip)
  • Uchwała nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna pobierz (zip)
  • Uchwała nr 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa pobierz (zip)
  • Uchwała nr 6/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej pobierz (zip)
  • Uchwała nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
  • Uchwała nr 8/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
  • Uchwała nr 9/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyborów projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)

 

 

 

Wróć