Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na XXVII posiedzeniu, Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie prowadzonych przez przedsiębiorstwa prac badawczo-rozwojowych i kosztów badań wdrożeniowych zamówionych przez nie w instytucjach naukowych, a także przedsięwzięć związanych z budowaniem przez firmy własnych laboratoriów badawczo-wdrożeniowych. W puli znajdzie się ponad 150 milionów złotych. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Zarząd województwa planuje ogłoszenie w maju dwóch konkursów o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. W pierwszym z nich beneficjentami ostatecznymi będą wyłącznie małe i średnie przedsiębiorstwa, które będą się mogły ubiegać o granty do 200 tys. euro. Do składania wniosków aplikacyjnych w konkursie zaprosimy kandydatów na operatorów takich programów grantowych, którymi mogą być instytucje otoczenia biznesu, same lub w konsorcjach z instytucjami naukowymi lub organizacjami pozarządowymi. Zaletą grantów jest to, że są one łatwiejsze do pozyskania dla niewielkich firm niż środki,  po które można sięgać w konkursach RPO. Do podziału będzie prawie 85 milionów złotych.

Drugi konkurs, z alokacją ponad 71 milionów złotych, adresujemy bezpośrednio do przedsiębiorstw – małych i średnich, ale też, pod pewnymi warunkami, dużych. Pieniądze będzie można przeznaczyć na budowę własnych laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz prowadzenie własnych oryginalnych badań nad nowymi technologiami i produktami. Budżet każdego z projektów będzie musiał uwzględniać wsparcie z RPO przekraczające 200 tys. euro.

Także w maju ogłoszony zostanie ostatni w tej perspektywie konkurs dotyczący inwestycji służących rozwojowi sieci placówek opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy. Adresujemy go do samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Przeznaczonych zostanie na niego 10 milionów złotych.

Akceptację uzyskały też zaproponowane przez zarząd województwa kryteria dotyczące naboru pozakonkursowego dotyczącego budowy narzędzi regionalnej koordynacji ekonomii społecznej. Chodzi m. in. o tworzenie relacji biznesowych między tym sektorem a podmiotami publicznymi, a także systemu powiązań tej grupy firm z systemem edukacji, nauką i zwykłym biznesem. To zadanie, zgodnie z wytycznymi rządowymi, powierzono Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej.

Decyzje komitetu uruchamiają też środki przeznaczone na ochronę zasobów kultury, modernizację energetyczną obiektów publicznych i budowę ścieżek rowerowych.

Biuro Prasowe Urzędu

 

Agenda 

Protokół (.pdf)

Prezentacje:

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ - Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS - Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

- Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - Anna Sąsiadek-Chuchra – Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

- Stan wdrażania Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 -stan na dzień 31 marca 2018 r. - Rafał Pietrucień- Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

- Stan wykonania celów rzeczowo - finansowych ram wykonania według stanu na koniec I kwartału 2018 - Barbara Jesionowska – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

- Sprawozdanie Pełnomocnika Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju za rok 2017 - Edward Reszkowski – Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju

- Polityka terytorialna w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Agnieszka Lisek-Charkiewicz - z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

Uchwały:

  1. Uchwała nr 49/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów  wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT,  schemat: Ochrona zasobów kultury jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz
  2. Uchwała nr 50/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Projekty grantowe pobierz
  3. Uchwała nr 51/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów  wyboru projektów dla  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, schemat: Rozwój sfery B+R w przedsiębiorstwach pobierz
  4. Uchwała nr 52/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów  wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach polityki terytorialnej pobierz
  5. Uchwała nr 53/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, schemat:  inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym (placówki wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi, podmioty reintegracyjne) pobierz
  6. Uchwała nr 54/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych pobierz
  7. Uchwała nr 55/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów  wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo w zakresie: Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, schemat: Koordynacja ekonomii społecznej, Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, schemat: Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim pobierz

Wróć