Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podczas XXVI posiedzenia w dniu 22 marca, Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa zatwierdził kryteria wyboru projektów w kolejnych planowanych na najbliższe miesiące konkursach o dofinansowanie i naborach pozakonkursowych. Po raz pierwszy w tej perspektywie finansowej uruchamiamy środki na rozwiązania w dziedzinie selektywnej zbiórki odpadów, infrastrukturę transportu pasażerskiego i zakupy sprzętu, w tym wozów bojowych, dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Konkurs, w którym podzielimy wsparcie na budowę i modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów ogłosimy już w kwietniu. Alokacja wyniesie ponad 21 milionów złotych. Do składania wniosków zapraszamy samorządy lokalne.

Inwestycje w miejsca obsługi pasażerskiego transportu kolejowego zostaną dofinansowane w ramach ogłoszonego w maju konkursu RPO z pulą środków bliską 50 mln złotych. Także o te środki mogą się ubiegać samorządy. Ich partnerami w tych przedsięwzięciach mogą być zarządcy infrastruktury kolejowej, w tym dworców.

Ochotnicza Straż Pożarna jest adresatem środków, które uruchomimy w ramach dwóch konkursów zaplanowanych do ogłoszenia w maju i czerwcu. Formacje OSP mogą liczyć na możliwość sfinansowania z ich pomocą zakupów specjalistycznego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków żywiołów i katastrof ekologicznych, a także samochodów ratowniczo-gaśniczych. Do podziału będzie prawie 8 (samochody) i ponad 2,5  mln złotych (sprzęt).

 

W najbliższych konkursach pieniądze przeznaczamy także na budowę i adaptację obiektów dla przedszkoli oraz na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych, budowę i przebudowę ścieżek rowerowych, termomodernizację obiektów publicznych i inwestycje w ochronę przyrody. Przygotowujemy też dwa nabory pozakonkursowe dotyczące przedsięwzięć w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa

 

Informacje o stanie wdrażania RPO:

- stan wdrażania - EFRR - Agnieszka Tuczyńska- Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- stan wdrażania - EFS - Milena Skopińska - Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia 

- stan realizacji RPO WK-P, w tym certyfikacja oraz plan działań - Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

Nasz RPO działa na pełnych obrotach:

 

    -  mamy ponad 200 ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie

    - blisko 930 zawartych umów o dofinansowanie

    - wartość podpisanych umów to 3,5 miliarda złotych

    - zakontraktowaliśmy prawie 45 procent wszystkich środków

    - poziom certyfikacji wydatków wyniósł na koniec 2017 roku ponad 6 proc.

    - poziom certyfikacji jest o niemal dwa punkty procentowe wyższy od wymaganego przez Komisję Europejską.

 

 Źródło: Biuro Prasowe Urzędu

 http://kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32270-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-6

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Agenda

 

Lista obecności

Protokół (.pdf)

 

Uchwały:

 

  • Uchwała nr 40/2018 z dnia 22 marca  2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, schemat: Inwestycje w zakresie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) pobierz (zip)
  • Uchwała nr 41/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego pobierz (zip)
  • Uchwała nr 42/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Imprezy kulturalne - edycja 2018 pobierz (zip)
  • Uchwała nr 43/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI pobierz (zip)
  • Uchwała nr 44/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 infrastruktura kolejowa, schemat: Inwestycje punktowe do obsługi transportu pasażerskiego pobierz (zip)
  • Uchwała nr 45/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pobierz (zip)
  • Uchwała nr 46/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych pobierz (zip)
  • Uchwała nr 47/2018 z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla  Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczy pobierz (zip)