Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podczas XXV posiedzenia w dniu 26 lutego br. Komitet Monitorujący zatwierdził kryteria wyboru w 24 konkursach o dofinansowanie, w ramach których rozdysponowanych zostanie blisko 400 milionów złotych. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

Decyzje Komitetu Monitorującego pozwolą uruchomić środki, które w ramach RPO przeznaczone zostaną w tym roku m. in. na przedsięwzięcia w dziedzinie edukacji. Chodzi o pieniądze na przedszkola, kształcenie ogólne, stypendia dla uzdolnionych uczniów, edukację dorosłych (m. in. językową i cyfrową), a także na podnoszenie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego, które należy do priorytetów polityki samorządu województwa. Na szeroko rozumianą nowoczesną edukację przeznaczonych zostanie do roku 2020 131 mln euro. W dwóch najbliższych konkursach dotyczących inwestycji w zawodówkach będzie do podziału ponad 50 milionów złotych.

W porządku obrad znalazły się także m. in. kryteria wyboru projektów w dziedzinie:

 •     budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych
 •     termomodernizacji
 •     gospodarki wodno-ściekowej
 •     opieki nad dziećmi do lat 3
 •     opieki nad osobami niesamodzielnymi
 •     ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw na zagraniczne rynki
 •     ochrony zasobów przyrodniczych

źródło: Biuro Prasowe Urzędu

http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/32135-obraduje-komitet-monitorujacy-rpo-5

 

Agenda

Lista obecności

Prezentacje:

 - Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ - Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IZ - Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IP WUP - Beata Piskorska – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 - Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020- Anna Sąsiadek-Chuchra – Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

- Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim - podsumowanie - Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departament Rozwoju Regionalnego

 

Protokół (.doc)

Uchwały:

 1. Uchwała nr 24/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 2. Uchwała nr 25/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)
 3. Uchwała nr 26/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT pobierz (zip)
 4. Uchwała nr 27/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 8 Aktywni na rynku pracy pobierz (zip)
 5. Uchwała nr 28/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 9 Solidarne społeczeństwo. pobierz (zip)
 6. Uchwała nr 29/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w Planie Działania na rok 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja. pobierz (zip)
 7. Uchwała nr 30/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych pobierz (zip)
 8. Uchwała nr 31/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie pobierz (zip)
 9. Uchwała nr 32/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)
 10. Uchwała nr 33/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych- projekty grantowe pobierz (zip)
 11. Uchwała nr 34/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: budowa i modernizacja systemu dróg wojewódzkich zarządzanych przez samorząd województwa pobierz (zip)
 12. Uchwała nr 35/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych, schemat: Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt ratowniczy pobierz (zip)