Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dokumenty do pobrania

 

Prezentacje:

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ - Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IZ - Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IP WUP - Beata Piskorska – Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy

- Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - Anna Sąsiadek-Chuchra – Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

- Stan wykonania celów rzeczowo - finansowych (ramy wykonania według stanu na koniec 2017 r.) -Barbara Jesionowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

- Informacja Rzecznika Funduszy Europejskich -Edward Reszkowski – Rzecznik Funduszy Europejskich

 

- Podsumowanie działań ewaluacyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P 2014-2020 w 2017 roku -Jolanta Rudnicka - Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego

- Prezentacja wyników badania „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020” - Jolanta Rudnicka - Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego

Uchwały:

 

- Uchwała nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Inteligentne systemy transportowe pobierz (zip)

-Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.6.2 Wsparcie zasobów ochrony kultury w ramach ZIT, schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków pobierz (zip)

-Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)

-Uchwała nr 11/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)

-Uchwała nr 12/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, schemat: Inwestycje w zakresie kultury – polityka terytorialna pobierz (zip)

-Uchwała nr 13/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)

-Uchwała nr 14/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz (zip)

-Uchwała nr 15/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych wraz ze stworzeniem/ rozwojem zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, Schemat 2: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach odpryskowych pobierz (zip)

-Uchwała nr 16/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych pobierz (zip)

-Uchwała nr 17/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz (zip)

-Uchwała nr 18/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI pobierz (zip)

-Uchwała nr 19/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz (zip)

-Uchwała nr 20/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Modernizacja i rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej pobierz (zip)

-Uchwała nr 21/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)

-Uchwała nr 22/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz (zip)