Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiotem obrad XXI posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020 były stan wdrażania i stan renegocjacji programu oraz zmiany kryteriów wyboru projektów w planowanych konkursach, związane m. in. z nowelizacją tak zwanej ustawy wdrożeniowej.

O tym, co oznaczają dla systemu wyboru projektów zmiany w ustawie, a także o zaawansowaniu renegocjacji RPO mówiła wicedyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Barbara Jesionowska. Część zmian w programie, na temat których trwają obecnie rozmowy z Komisją Europejską, związanych jest z doświadczeniami z akcji ratowniczych po sierpniowych nawałnicach i koniecznością sfinansowania likwidacji szkód powstałych w wyniku nawałnic.

Zmiany kryteriów wyboru projektów dotyczą zaplanowanych konkursów, w których środki podzielone są na modernizację energetyczną szpitali powiatowych, modernizację oświetlenia ulicznego, inwestycje w dziedzinie ochrony przyrody, inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej, modernizację i rewitalizację regionalnej sieci kolejowej, budowę przedszkoli, budowę ścieżek rowerowych oraz wsparcie badań i wdrożeń prowadzonych przez przedsiębiorstwa akademickie. Konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz doświadczeń związanych z wcześniej przeprowadzonymi konkursami o dofinansowanie.

Członkowie komitetu zapoznali się też z wynikami przygotowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego raportu na temat tego, jak radzą sobie z aplikowaniem o środki z RPO kujawsko-pomorskie organizacje pozarządowe.

Biuro Prasowe

 

- agenda

 

prezentacje:

 

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ - Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

 

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IZ - Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

 

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IP WUP - Irena Miżanowska - Wojewódzkiego Urzędu Pracy

 

Nowelizacja ustawy z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 a system kryteriów wyboru projektów - istotne zmiany - Barbara Jesionowska – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

- Stan prac w zakresie renegocjacji RPO WK-P na lata 2014-2020 - Barbara Jesionowska – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

- Prezentacja wyników badania pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych" -Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

Protokół (.pdf)

 

Uchwały:

Uchwała Nr 103/2017 z dnia 29 listopada  2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  schemat: modernizacja energetyczna szpitali powiatowych pobierz pdf

 

Uchwała Nr 104/2017 z dnia 29 listopada  2017 r.  w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 105/2017 z dnia 29 listopada  2017 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.5 Ochrona przyrody, schemat: Inwestycje w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI pobierz pdf

 

Uchwała Nr 106/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania  4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 107/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, schemat: Modernizacja i rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 108/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 109/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf

 

Uchwała Nr 110/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT w ramach Działania  3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, schemat: Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf

 

Uchwała Nr 111/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat 1: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych wraz ze stworzeniem/ rozwojem  zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach odpryskowych, Schemat 2: Prowadzenie prac badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach odpryskowych pobierz pdf

 

Uchwała Nr 112/2017 z dnia 29 listopada  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat:  budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf