Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

W podtoruńskim Przysieku obradował 19 maja Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o modernizację energetyczną budynków, inwestycje w żłobki, przedszkola i placówki wychowawcze, rozwój infrastruktury dla biznesu oraz rewitalizację obszarów miejskich.

Część naborów zostanie ogłoszonych w ramach ZIT-u (zintegrowanych inwestycji terytorialnych), czyli wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu. Przygotowywane do ogłoszenia konkursy ZIT-owskie uruchomią środki na termomodernizację w budynkach należących do samorządów, modernizację oświetlenia ulicznego oraz inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich.

Członkowie komitetu zajmowali się też kryteriami dla konkursów dotyczących inwestycji w infrastrukturę społeczną, w których można było pozyskać wsparcie na budowę, adaptację, modernizację oraz wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, inwestycje w placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka oraz budowę i adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej.

Inne nabory, których kryteriami zajmował się Komitet Monitorujący dotyczą wspierania inwestycji związanych z budową lub przebudową instalacji OZE służących do produkcji energii cieplnej, modernizacji energetycznej budynków publicznych (także w ramach polityki terytorialnej), tworzenia i rozwoju infrastruktury biznesowej oraz rewitalizacji obszarów miejskich (w ramach polityki terytorialnej).

Komitet wysłuchał też informacji na temat: stanu wdrażania RPO, wyników badania „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, Sprawozdania krajowego – Polska 2017 Komisji Europejskiej oraz inicjatywy European Pillar of Social Rights.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Do pobrania:

Protokół

Agenda

Lista obecności

prezentacje:

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IZ - Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IZ - Milena Skopińska – Z-ca Dyrektora Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

- Informacja w zakresie stanu Certyfikacji środków w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 - Anna Sąsiadek-Chuchra – Dyrektor Wydziału Certyfikacji RPO

- Informacja w zakresie sprawozdania Pełnomocnika Zarządu z realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w projektach realizowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 za okres do 31.12.2016 roku - Edward Reszkowski - Pełnomocnik Zarządu ds. zrównoważonego rozwoju

- Prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020” Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. z Poznania

- Informację na temat Sprawozdania krajowego – Polska 2017 Komisji Europejskiej (tzw. Country Report)

oraz inicjatywy European Pillar of Social Rights -Joanna Charytonowicz – Komisja Europejska – DG EMPL

Uchwały:

Uchwała Nr 36/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów w Planie Działania na rok 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Osi 10 Innowacyjna edukacja pobierz pdf

 

Uchwała Nr 37/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf

 

Uchwała Nr 38/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf

 

Uchwała Nr 39/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych schemat: Inwestycje związane z budową lub przebudową instalacji OZE służących do produkcji energii cieplnej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 40/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz pdf

 

Uchwała Nr 41/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych pobierz pdf

 

Uchwała Nr 42/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, schemat: tworzenie i rozwój infrastruktury biznesowej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 43/2017 z dnia 19 maja  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną,  Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) pobierz pdf

 

Uchwała Nr 44/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka pobierz pdf

 

Uchwała Nr 45/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, schemat: Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 46/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej pobierz pdf

 

Uchwała Nr 47/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) pobierz pdf

 

Uchwała Nr 48/2017 z dnia 19 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne systemy transportowe w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz pdf