Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

3 sierpnia odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Gremium zajmowało się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi o rozwój infrastruktury drogowej i szynowej, inwestycje w edukację i energię odnawialną, tworzenie nowych miejsc dla dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz rozwój przedsiębiorstw.

W sferze twardych projektów inwestycyjnych wsparcie trafi na budowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych, rozwój sieci tramwajowych (w tym zakup taboru), budowę parkingów typu „park & ride” oraz tworzenie sieci elektroenergetycznych dedykowanych odnawialnym źródłom energii. Kolejny konkurs będzie dotyczył rozwoju infrastruktury szkół specjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

Wkrótce rozpoczną się też nabory wniosków o wsparcie kolejnych projektów związanych z wychowaniem przedszkolnym, organizacją opieki dla dzieci do lat trzech oraz z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i promocji gospodarczej regionu.

ŹRÓDŁO: Biuro Prasowe

http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowe/31184-posiedzenie-komitetu-monitorujacego-rpo-4

 

agenda

 

lista obecności

 

prezentacje:

 

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFRR/IŻ - Agnieszka Tuczyńska – Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR

 

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IŻ - Milena Skopińska – z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

 

- Informacja w zakresie stanu wdrażania EFS/IP WUP - Irena Miżanowska- Wojewódzki Urząd Pracy

 

- Cztery kroki dla alokacji dróg lokalnych w RPO WKP 2014-2020 - Rafał Pietrucień - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego

 

Protokół (.pdf)

uchwały

 

Uchwała Nr 67/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia sposobu weryfikacji kryterium wyboru projektu Gotowość techniczna projektu do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pobierz

 

Uchwała Nr 68/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw (schemat: Projekty z zakresu wsparcia procesu umiędzynarodowienia  oraz promocji gospodarczej regionu pobierz

 

Uchwała Nr 69/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Sieci elektroenergetyczne pobierz

 

Uchwała Nr 70/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Infrastruktura szynowa wraz z taborem pobierz

 

Uchwała Nr 71/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.1 infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych pobierz

 

Uchwała Nr 72/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 6.3.2 (schemat: Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe - w ramach szkolnictwa specjalnego) pobierz

 

Uchwała Nr 73/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, schemat: system parkingów „parkuj i jedź” pobierz

 

Uchwała Nr 74/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (schemat: Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach polityki terytorialnej) pobierz

 

Uchwała Nr 75/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs dedykowany polityce terytorialnej – projekty powiązane z EFRR) pobierz

 

Uchwała Nr 76/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (schemat: Projekty z zakresu wychowania przedszkolnego – konkurs poza polityką terytorialną) pobierz

 

Uchwała Nr 77/2017 z dnia 3 sierpnia  2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pobierz